پرنده در قفس زیبا نمی خواند گرچه برایت

تمام لحظه ها را نغمه خوانی کند.