این نوع ام اس با وجود یک حمله اولیه و فاصله تا حدود 20 سال بین حمله اول

و دوم مشخص میشود.

در بین اینمدت طولانی بیمار هیچگونه علائمی را تجربه نمیکند و بنابراین

پیشرفت بیماری بسیار جزیی میباشد.

 

در هر چهار نوع از انواع ذکر شده بیماری ام اس تفاوتهایی در بین افراد،

علائم و حملاتی که رخ میدهند وجود دارند. درجه ناتوانی بیماران متفاوت

هستند و از فردی به فرد دیگر تغییر میکنند.

مهمترین نکته این است که: تشخیص به موقع و زود هنگام

بیماری ام اس بسیار حائز اهمیت است.