این نوع بیماری ام اس، ممکن است به دنبال نوع عود کننده - فروکش کننده ظاهر

شود و به عنوان نوع پیشرفته تر بیماری ام اس، تلقی شود.

تا حدود 40% بیماران مبتلا به نوع عود کننده - فرو کش کننده ممکن است به

فاز پیشرونده ثانویه وارد شوند.

بعد از چندین دوره عود و بهبود بیماری، ممکن است نوع پیشرونده ثانویه آشکار

شود.در این مرحله پیشرفت بیماری به طور مداوم بدتر میشود.

البته در برخی موارد: ممکن است ثابت مانده و یا حتی به صورت جزیی

بهبود یابد.