این نوع بیماری ام اس، نادر است و تنها در 10 درصد از بیماران دیده میشود.

در این نوع :

بیماری از ابتدا به صورت ثابت پیشرفت میکند.علائم  هر بار شدیدتر میشوند.

ناتوانی بیمار افزایش میابد و تواناییها مرتبا کمتر شده و بیمار بتدریج از شرایط

معمول و عادی زندگی فاصله میگیرد. 

در این نوع از بیماری دوره های عود و بهبود وجود ندارد و فقط ممکن است

گاهی بیماری برای مدتی به شکل ثابت باقی بماند.و یا بعضی مواقع به صورت

موقت، اندکی بهبودی جزیی حاصل شود.