با توجه به اینکه ضایعات عصبی ایجاد شده در بیماری ام اس، ممکن است در 

مناطق مختلفی ایجاد شود، در نتیجه علائم بیماری در بین افراد مختلف متفاوت

است.

در بیشتر موارد، علائم در موارد اولیه بدون وجود عامل شناخته شده و به طور

ناگهانی بروز میکند.

بروز علائم ناگهانی یا شدت یافتن بیماری موسوم به عود یا حمله است.

علائم ایجاد شده در طی چند روز یا چند هفته کاهش میابد و فروکش میکند.

این امر موسوم به "بهبود حمله " میباشد.

بهبود علائم ممکن است به طور کامل یا ناقص باشد.با اینحال گاهی اوقات

ممکن است علائم یا اختلالات عملکردی وحرکتی حتی در دوره بهبود هم 

ثابت و پایدار باقی بماند.که البته این موضوع به نوع بیماری ام اس برمیگردد.

فعالیتهای توانبخشی، تمرینات فیزیکی و یا ذهنی میتواند در بهبود اختلالات

بسیار موثر و مفید باشد.

بیماری ام اس به چهار دسته تقسیم میشود:

1- نوع عود کننده - فروکش کننده

2- نوع پیشرونده اولیه

3- نوع پیش رونده ثانویه

4- ام اس خوش خیم

توضیحات تکمیلی پیرامون هریک از انواع بیماری ام اس را در پستهای بعدی

خدمت شما عزیزان بیان خواهم داشت.