اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود، می فهمم که راه را

 اشتباه رفته ام …