هنوز علت اصلی ابتلا به بیماری ام اس شناخته نشده است.اما عوامل متعددی در 

بروز این بیماری مطرح شده اند:

- فرضیاتی در مورد نقش ویروسها به عنوان عامل ابتلا به این بیماری مطرح شده

است.اما تاکنون هیچ مطالعه علمی قابل اعتمادی، ویروس خاصی را به عنوان علت  

بیماری معرفی نکرده است.

- به نظر میرسد که عوامل ژنتیکی در ابتلا به این بیماری بی تاثیر نباشد.بدین

شکل که این بیماری به خودی خود ارثی نیست ، بلکه اگر فرد مستعد از نظر

ژنتیکی با عوامل محیطی خاصی که تاکنون ناشناخته مانده مواجه شود، بیماری

در او بروز خواهد کرد.

- نژاد نیز از جمله دلایل ابتلا معرفی شده است.بدینگونه که این بیماری در

میان سفید پوستان بیشتر از سایر نژادها رواج دارد.

- این بیماری در بین زنان بسیار بیشتر از مردان است.

- این بیماری در مناطقی که از نظر اقتصادی پیشرفته تر هستند، بیشتر دیده

  میشود.

- تفاوتهای جغرافیایی نیز در تاثیر میزان ابتلا به ام اس نقش دارد.بدین صورت

که شیوع ام اس در مناطق آب و هوایی معتدل بسیار بیشتر از سایر مناطق است.

و کمترین میزان ابتلا در مناطق آب و هوایی گرم میباشد.بسیاری از مطالعات

حاکی از آن است که میزان شیوع این بیماری با دور شدن از خط استوا در هر

دو نیمکره شمالی و جنوبی افزایش میابد.

- بیماری ام اس معمولا در میان افرادی که در سنین بین 20 تا 40 سال هستند،

مشاهده میشود، اما در برخی موارد ممکن است زودتر یا دیرتر آغاز شود. اما

میانگین سن ابتلا 30 سال می باشد و این مساله در سراسر دنیا یکسان است. 

نتیجه حاصله از تمامی مطالعات تاکنون، بیانگر این مطلب است که مجموعه ای

از عوامل در بروز بیماری ام اس موثرند: 

نژاد ، عرض جغرافیایی ، آب و هوا ، استعداد ژنتیکی ، سن ، کشورهای

صنعتی ، مسائل اجتماعی و اقتصادی ، ویروس.