در بیماری ام اس، غلاف میلین در اثر عوامل التهابی آسیب می بیند. عوامل

التهابی نه تنها به غلاف میلین صدمه میزنند، بلکه سلولهای مسوول ساخت غلاف

میلین در سیستم اعصاب مرکزی (سلولهای الیگودندروسیت) را نیز تخریب می

کنند.

در بیماری ام اس مناطق مورد تخریب و التهاب یافته از طریق انجام MRI قابل

تشخیص و پیگیری است.

اما میلین چیست؟

در مغز ونخاع ، اعصاب توسط یک غلاف محافظ پوشیده میشوند که این غلاف

باعث افزایش سرعت انتقال پیام های عصبی میگردد.در افراد سالم در حضور

این غلاف، پیام های الکتریکی از مناطق فاقد غلاف موسوم به گره های رانویه

از گره ای به گره بعدی پرش نموده و این امر باعث افزایش سرعت انتقال پیامها

میگردد وپیامها با سرعت حدود 400 کیلومتر در ساعت منتقل میشوند.

اما در بیماری ام اس ، میلین دور اعصاب به دلایل ناشناخته ای از سوی بدن

انسان، بیگانه فرض شده ومورد حمله و آسیب قرار میگیرد که این مساله منجر

به ایجاد التهاب  در طول مسیر عصبی میشود و آکسون اعصاب برهنه میگردد.

این آکسونها نمیتوانند بطور موثرپیامها را هدایت کنند ودر نتیجه پیامها با سرعتی

بسیارآهسته تر از گذشته  یعنی حدود 4 کیلومتر در ساعت انتقال می یابند.

 با این وضعیت انتقال پیامها به شدت کند شده ودر مواردی حتی قطع میگردد.