در مورد اینکه ضربه ها ی وارد شده به مغز ونخاع میتواند سبب شروع یا تشدید

بیماری ام اس شود،نظرات مختلفی وجود دارد.

10 تا 15 درصد افراد، شروع بیماریشان را پس از ضربه به مغز یا نخاع ذکر

می کنند ونیمی از آنها عود حملات را به ضربه نسبت می دهند. به نظر میرسد

که ضربه سبب ایجاد تغییراتی در نسج مغز یا نخاع میشود، که با توجه به

آسیب های قبلی ناشی از خود بیماری دراین محل ها، علائم موجود تشدید 

می یابند ویا علائم جدید ایجاد میشوند.

به هرحال تنها راهی که دراینمورد به نظر میرسد، اینست که فرد تا جایی که در

توان دارد و میتواند، خود را از این ضربات وآسیب ها حفظ نموده وخود را در

شرایط خطرناک قرار ندهد.