سه عامل مهم سلامت روح و روان 

 

خندیدن، بخشیدن و فراموش کردن