پروردگارا

 

به من آرامش ده، تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم.

دلیری ده، تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم.

بینش ده، تا تفاوت این دو را بدانم.

مرا فهم ده، تا متوقع نباشم دنیا ومردمان آن مطابق میل من

رفتارکنند.

(جبران خلیل جبران)