دو عدد بامیه متوسط را شسته و انتهای آنها را جدا کنید.

سپس از وسط  آن  دو قطعه  باریک مطابق شکل ببرید. 

دو قطعه بریده شده را درون یک لیوان آب بیندازید.روی

لیوان را با درپوشی  بپوشانید و در دمای طبیعی اطاق در

طول شب نگهدارید.

صبح زود  پیش از صرف صبحانه  دو قطعه بامیه  را از

لیوان خارج کرده و آب درون لیوان را نوش جان کنید.این

کار را بصورت روزانه انجام دهید. 

پس از دوهفته شاهد کاهش چشمگیر و ملموس قند خونتان

خواهید بود .