یار بی پرده از در و دیوار   درتجلیست یا اولی الابصار