خستگی چیست؟

خستگی در واقع عبارت از کاهش وافت تواناییهای؛ حرکتی، فکری وذهنی به

شکل موقتی وبرگشت پذیر است.

خستگی در بیماران ام اسی متفاوت است وبیمار خود باید آستانه خستگیش را در

یابد.بیماران مختلف با توجه به شرایط جسمی و روحی خود وبا توجه به اینکه تا

چه حد ازحملات این بیماری مورد آسیب قرار گرفته اند، خود بعد ازمدتی میزان

توانایی بدنشان و دلایل خستگیشان را در مییابند.خستگی خود هم یکی از علائم

بیماری ام اس است وهماینکه باعث تشدید بیماری و در معرض حمله قرارگرفتن

وعود مجدد بیماری میشود.خستگی در بیماری ام اس با خستگی های معمولی

تفاوتهاییدارد.از آن جمله اینکه:

- معمولا در اوائل صبح احساس میشود وبه تدریج در طول روزافزایش یافته وبه

سادگی وبا استراحت کوتاه مدتبرطرف نمی شود.

- فرد بیمار بعد از انجام فعالیت شدید ویا ورزش سنگین، یا حتیورزش سبک به

مدتی طولانی، دچار خستگی وناتوانی میگردد.

- احساس خستگی و ناتوانی در شرایطی مانند هنگامیکه فرد دچار حالت عصبی

ویا استرس میشود، بسیار در بیماران مشاهده میگردد.

- بیخوابی یا کم خوابی از جمله دلایلی است که باعث میشود تاخستگی  به

صورت مشهود در بیمار ظاهر گردد.

- گرسنگی خود یکی از مهمترین دلایل ایجاد خستگی  میباشد. 

- گرما علت دیگری بر ایجاد حالت ناتوانی وخستگی در فرد است.

- مطالعه زیاد،مدت زمان طولانی جلوی تلویزیون یا مونیتور کامپیوتر قرار

 گرفتن.

-انجام کارهایی که نیاز به خیره شدن و دقت زیاد دارند.

 -کارهایی که در انجامشان از دستها و پاها بیش از حد استفاده شود.

 - کارهایی که برای انجامشان نیاز به سرعت بالا است.

- خندیدن شدید، گریستن 

- مصرف خوراکیهایی که نیاز به جویدن زیاد دارند، یا بسیار سفت وسخت هستند

و همچنین غذاهای حجیم وسنگین نیز خود باعث ایجاد خستگی در فرد مبتلا

میشود.

- کاهش قند خون ویا فشار خون.

- استفاده از سیگار، قلیان و دخانیات و........

- مصرف الکل،نوشابه های غیر طبیعی،خوراکیهای دارای مواد افزودنی،

ترشیجات، نوشابه های انرژی زا و موادی که آلرژی زا هستند.