استرس های روحی وجسمی، چه به صورت حاد وناگهانی وچه به صورت

مزمن میتوانندسبب تشدید بیماری گردند.

اطلاعات بدست آمده در این زمینه حاکی از آن است که در زمان تحمل استرس،

وقوع حملات بیماری دو برابر میشود.

شایعترین استرس های روحی عبارتند از:

1- مرگ وفقدان عزیزان

2- طلاق

3- شکست عاطفی

4- شکستهای کاری و شغلی

5- مشکلات ودرگیریهای اجتماعی 

6- گرفتاریهای شدید مالی

در مورد نحوه اثر عامل استرس بر روی این بیماری و بروز حملات ام اس

میتوان گفت که: استرس سبب آزاد شدن موادی که از آن جمله هورمونها را

میتوان نام برد، در بدن میشود که این مواد از طریق تاثیر بر روی سیستم ایمنی

میتوانند بیماری را تحت تاثیر قرار دهند.نکته مهمی که باید به آن اشاره نمود،

اینست که عامل استرس به تنهایی نمی تواند نقش مهمی را ایفا نماید، بلکه این به 

نحوه برخوردفرد ومواجهه او با استرس ها بر میگردد. فرد بیمار به دلیل حساس

و زودرنج بودن ممکن است در برابر مسائل ومشکلات واکنشهای شدید وناراحت

کننده ای بروز دهد،که این مساله خود میتواند تاثیر  بسیاری در وقوع حملات

داشته باشد.پس باید روش برخورد خود را با مسائل و مشکلات تغییر دهیم ودر

مواجهه با مشکلات آرامتر وصبور تر عمل نماییم.طرز تلقی و نگاه فرد به شرایط

 سخت ودشوار زندگی، نحوه برخورد او وتلاش او برای حل مسائل وپذیرش

منطقی وبرخورد صحیح با مشکلات بسیار تعیین کننده وثمر بخش است.

راههای پیشنهادی در زمینه مقابله با استرس بسیار است که ازجمله آنها میتوان به

موارد زیر اشاره نمود:

- سعی کنیم با مسائل ومشکلات پیرامون برخوردی صحیح ومنطقی داشته باشیم.

- در مقابل مشکلات واکنشهای سریع وعکس العمل شدید نشان ندهیم.

- سعی کنیم محیط زندگی خود را آرام وبه دور از دغدغه های مختلف بسازیم.

- برای خود  برنامه و سرگرمی مشخصی ایجاد نماییم.

- هدفمند وبا برنامه زندگی کنیم.

- برای کارهای روزانه خود  برنامه ریزی نماییم.

- از ورزشهای سبک ومناسب استفاده کنیم.

- شنا کردن در آب واستخر میتواند کمک مناسبی باشد و درایجاد احساس آرامش

تاثیر بسیاری دارد.

- یوگا بسیار مفید است.

- گوش دادن به موسیقی های ملایم نقش موثری در آرامش بخشیدن به فرد مبتلا

دارد.

- نگاه خود را به زندگی تغییر دهیم وهمه مسائل را بد وناراحتکننده نبینیم.زندگی

زیبایی های بسیاری دارد، سعی کنیم با دقت تر بنگریم وآنها را بیشتر ببینیم.

- در موارد شدید تر میتوان از روان درمانی وکمک روانشناس وروانپزشک سود

جست.