1- کارها را یک به یک و به نوبت انجام دهید.

2- از انجام کاری که عهده دار هستید، لذت ببرید.

3- برای موفقیتهای خود در امور مختلف زندگی ارزش قائل شوید.

4- تنها به فکرراضی وخشنود کردن دیگران نباشید بلکه به نیازها و خواسته های

خویش نیز اهمیت دهید.

5-  بین کار و زندگی خود تعادل برقرار کنید.

6- در مقابل مسائل و مشکلات زندگی واکنش و عکس العمل سریع انجام ندهید.بر

اعصاب خود مسلط باشید.

7- ذهن و روح خود را با دیدن و شنیدن زیباییها و شادیها آرامش بخشید.

8- برای کارهایتان برنامه ریزی کنید.

9- کاری  را که موظف به  انجام  آن هستید با دیده  کاری  اجباری  و عذاب آور

ننگرید،بلکه به آن مانند یک تفریح وبرنامه ای که موجب رضایت وشادی شماست

بنگرید تا از انجام آن نه تنها خسته نشوید،بلکه لذت نیز ببرید.

10- برنامه غذایی و استراحت خود را منظم کنید.   

11- به موسیقی های آرامبخش و ملایم گوش دهید. 

12- در طول روز حتما ساعتی را به بودن در کنار خانواده و صرف حداقل یک

وعده غذایی با اعضای خانواده اختصاص دهید.