ما قدرت آنرا داریم که نا امیدی را به امید، شکست را به پیروزی و اشک را به

خنده مبدل سازیم.

 

 

آیا تاکنون دقت کرده اید وقتیکه احساس خوبی درباره خود دارید،دیگران هم بهتر

از همیشه بنظر میرسند؟

جهان بازتاب وعکس العمل رفتارخود ماست.بیایید با روشهایی بسیارساده زندگی 

را برای خود و اطرافیانمان شیرین تر سازیم.

چند روش ساده برای احساس شادمانی بیشتر در زندگی:

1-هرگاه ازانجام کاری دلزده وخسته شدیم،ازخودمان بپرسیم که چگونه میتوانیم 

کارهایمان را بهتر،سریعتر،ساده تروسرگرم کنننده ترانجام دهیم تا به هدف نهایی

برسیم؟

2- احساس نا امیدی را از خودمان دور کنیم.

3- ضعف های خودمان را بپذیریم و برضعف هایمان غلبه کنیم وبه دنبال راهکار

باشیم.

4- با کشف  تواناییهای  خودمان و پرداختن  به کارهای مثبتی  که علاقه  داریم،

بیشترینلذت را از زندگی ببریم.

5- ازمطلق گرایی  دوری کنیم و تلاش کنیم  ازهرچیزی  به نسبتی  که  درتوان

داریم و قادر به انجامش هستیم، بهره بجوییم.

6- با خودمان صادق باشیم.

7- بیشتربه زندگی خود توجه داشته باشیم.همانگونه که یک گل برای شاداب ماندن

و با طراوت بودن به رسیدگی و توجه نیازمند است،ما نیزبرای بهترزیستن و بهره

بردن بیشتر از زندگی باید به خود و خانواده خویش بیشتر توجه کنیم.

8- درحال زندگی کنیم نه درگذشته.اجازه دهیم غبارگذشته ازشانه هایمان فروریزد

و ازآن به عنوان عنصری برای پی ریختن روزهای آتی  وشاد زیستن درامروز و

 حال بهره بگیریم.

9- روی مواردی که کنترل داریم، متمرکز شویم و وقتمان را روی مسائلی که در

حد کنترل ما نیست صرف نکنیم.

10- در برابر مشکلات و رسیدن به اهدافمان همچون کوه محکم و استوار باشیم

و به حقوق فردی و اجتماعی خود آگاهی پیدا کنیم و برای رسیدن به آنها کوشا و

پیگیر باشیم.

11- یادگیری را فراموش نکنیم.برای پرورش مغز بهتراست آنرا با فعال کردن از

طریق یادگیری درگیر نماییم.

12- در کمک کردن به دیگران پیشقدم باشیم.کمک به همنوعان از وظیفه های مهم

انسانی است که به زندگی انسان معنا می بخشد واحساس شادمانی وشعف نیزبرای

انسان ایجاد میکند.

13- گذشت داشته باشیم.وقتی که از خطا ها و اشتباهات دیگران چشم پوشی کنیم،

ضمن خوشحال کردن آنها خودمان نیز به آرامش درونی دست می یابیم.

14- به طورمرتب و منظم ورزش کنیم.حرکت و ورزش اثر بسیارشادی آفرین و

نشاط آور دارد.

15- هنگام روبرو شدن با وقایع ناگوار با تسلط بر اوضاع و شرایط بوجود آمده،

شادی از دست رفته را دوباره به خود و دیگران باز گردانیم.

راز شاد زیستن انجام دادن آنچه دوست داریم، نیست بلکه

دوست داشتن آن چیزی است که انجام میدهیم.