عوامل بسیاری در تشدید این بیماری موثرند که از آن جمله میتوان به موارد زیر

اشاره نمود:

1- گرما

2- استرس

3- خستگی 

4- گرسنگی

5- بیخوابی یا کم خوابی

6- ضربه ها