به چشمی اعتماد کن که به جای صورت، به سیرت تو می نگرد...

 

 و به دلی، دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد...

 


 

ساکنان دریا بعد از مدتی صدای امواج را نمی شنوند...

 

 عجیب تلخ است، قصه ی عادت!!!