درختان چقدر ساده و چقدر بخشنده اند!

 

 

                            سایه خود را از هیچکس دریغ نمیکنند!!!