حمد و سپاس خداوندیراست

که همه گویندگان از مدح و ثنای او عاجزند!

وشمارندگان و حسابگران

 از شمارش نعمتها و بخششهای اودرمانده!