آدم های ساده دوست داشتنی

1- مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی،آن لحظهء قبل از رها

کردن دست، با نوک انگشتهاش به دست هایت یک فشار کوچک می دهد....

 چیزی شبیه یک بوسه.


2- مثل رانند ه ت اک  سی ای که حتی اگر در ماشینش را محکم ببندی  بلند 

می گوید:

روز خوبی داشته باشی دخترم!


3- آدمهایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه

رو برنمی گردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

 

4- آدم هایی که حواسشان به بچه های خستهء توی مترو هست، بهشان پشت

نمیکنند، گاهی بغلشان می کنند . 

5- آدم هایی که از سر چهارراه نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.

 
6- آدم هایی که اس ام اس های آخر شب میدهند، که یادشان نمی رود گاهی قبل

از خواب، به دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند!


7- آدم هایی که اس ام اس های پرمهر بی بهانه میدهند، حتی اگر با آن ها بدخلقی

و بی حوصلگی کرده باشی.8- آدم هایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را می

خوانم و بعد هر یادداشت غمگین خط هایی می نویسند که یعنی هستند کسانی که

غم هیچ کس را تاب نمی آورند.9- آدم هایی که حواسشان به گربه ها هست، به پرنده ها هست. 10- آ دمهایی که اگر توی کلاس تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را به

لبخند تعارفت می کنند که غریبگی نکنی!11- آدم هایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند.12- دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند، مثلا می گویند این شال پشت

 

ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشانی ،کتابی .....13- آدمهایی که توی پیاده رو بستنی چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی

می کنند.  

همین آدم ها، چیزهای کوچکی هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی

 

کردن.

 

پس بیایید یکدیکر را دوست بداریم.